Algemene voorwaarden van Fitshop B.V.

Inhoudsopgave

  • 1. Geldigheid
  • 2. Contractsluiting
  • 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  • 4. Leverings- en verzendvoorwaarden
  • 5. Aansprakelijkheid voor gebreken
  • 6. Toepasbaar recht, verantwoordelijke rechtbank
  • 7. Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

1) Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Fitshop B.V. (hierna „de verkoper“) gelden voor alle contracten die een consument of ondernemer (hierna „de klant“) met betrekking tot de door de verkoper in zijn winkel getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hiermee vervallen door de klant gestelde eigen voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen

1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, die handelt, mede via een andere persoon die
namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

2) Contractsluiting

2.1 De in de winkel van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan bij de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een aanbod doen. De klant doet door het laten invoeren van zijn persoonlijke gegevens een bestelling die juridisch bindend voor de bestelde goederen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen twee dagen aanvaarden,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te bezorgen, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de orderbevestiging doorslaggevend is bij de klant, of
  • door de klant de bestelde goederen te leveren, waarbij meer in het bijzonder toegang tot de goederen doorslaggevend is bij de klant, of
  • door de klant na het ontvangen van diens bestelling verzoeken om te betalen

Als er meer van de voormelde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de voormelde alternatieven zich voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant binnen de eerder vermelde termijn niet aanneemt, geldt dit als weigering van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 De termijn om het aanbod te aanvaarden begint op de dag na het verzenden van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de tweede dag na het verzenden van het aanbod. Als de laatste dag van deze termijn op een zaterdag, zondag of een voor de woonplaats van de verkoper nationaal erkende algemene feestdag valt, geldt de daaropvolgende werkdag als laatste dag.

2.5 Bij het afgeven van een bestelling door de verkoper wordt de contractinhoud door de verkoper opgeslagen. De klant krijgt na het verzenden van zijn bestelling naast de contractinhoud de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) toegestuurd.

2.6 Als de klant als verbruiker optreedt, is er alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst

2.7 De afwikkeling van de bestelling en het contact vinden normaliterpersoonlijk in de winkelplaats. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven persoongegevens correct zijn.

3) Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en bevatten de wettelijk verplichte Belasting over de Toegevoegde Waarde. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven

3.2 Bij levering naar landen buiten de Europese Unie kunnen in sommige gevallen extra kosten ontstaan die niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen en die de klant moet dragen. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals overschrijvingskosten, valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten

3.3 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven ion de winkel.

3.4 Wanneer als betaalwijze overschrijving vooraf overeengekomen wordt, is het totaalbedrag direct na contractsluiting te voldoen.

4) Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1 De levering van goederen vindt regelmatig via bezorging plaats aan het door de klant aangegeven adres. Bij de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres bepalend.

4.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper terugstuurt omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen schuld draagt aan de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering tijdig heeft aangekondigd

5) Aansprakelijkheid voor gebreken

De wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing

6) Toepasbaar recht, verantwoordelijke rechtbank

6.1 Als de klant als verbruiker optreedt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Nederlandse recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende de internationale aankoop van roerende goederen en is alleen de rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

6.2 Als de klant als ondernemer handelt in de zin van cijfer 1.2, geldt voor alle juridische betrekkingen van de partijen het Duitse recht onder uitsluiting van het VN-verdrag over de internationale aankoop van roerende goederen en is de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst

7) Informatie over de onlinebeslechting van geschillen

De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.

Fitnesstoestellen
Test onze fitnessapparatuur op locatie
6x in Nederland
Nr.1 in Europa voor fitnessapparatuur
67x in Europa